Miniatura - Herb Gminy MierzęciceSzanowni mieszkańcy. Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. można składać wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.


Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.


W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.


We wniosku ujmuje się powierzchnię użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok. nr 3). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju napędowego wystawione od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.


 

Wójt Gminy Mierzęcice
mgr Grzegorz Podlejski