Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja Wójta Gminy Mierzęcice o przygotowaniu wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V: Środowisko, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” którego przedmiotem będzie montaż i instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców.

 

 

INFORMACJA
Wójta Gminy Mierzęcice

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż przygotowuje wniosek dla pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V: Środowisko, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” przedmiotem projektu będzie montaż i instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców.


W celu właściwego określenia potrzeb w tym zakresie prosi się mieszkańców gminy Mierzęcice o zgłaszanie swojego udziału w powyższym projekcie.
Osoby zainteresowane mogą składać deklaracje i ankiety do dnia 01 kwietnia 2011r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok. nr 3).
Deklaracje dotyczące udziału w projekcie oraz ankieta dostępne są w Urzędzie Gminy Mierzęcice w pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.mierzecice.pl

 

Informacje dodatkowe:

 1. Projekt składany jest w trybie konkursowym, jego realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 2. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85%, pozostała część w wysokości 15% tj. ok. 3 tysięcy zł będzie stanowiła wkład własny mieszkańca.

 3. Projekt realizowany będzie przez Gminę Mierzęcice w latach 2012-2013.

 4. Wykonawca montażu i instalacji zostanie wybrany przez Gminę Mierzęcice w postępowaniu przetargowym zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 5. Uczestnik projektu musi posiadać prawo własności budynku, w którym będzie zainstalowany układ solarny (w przypadku współwłasności zgoda wszystkich współwłaścicieli).

 6. Uczestnikami niniejszego projektu nie mogą być osoby biorące udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice w latach 2007-2008.

 7. W projekcie nie mogą brać udziału właściciele w których budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.

 8. W projekcie nie mogą brać udziału gospodarstwa gdzie w chwili obecnej ciepła woda użytkowa jest uzyskiwana z bojlerów elektrycznych.

 9. Wpływające ankiety zostaną umieszczone na liście rankingowej i poddane weryfikacji zgodnie z regulaminem.

 10. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia ankiety, w przypadku ankiet złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Urzędu co będzie potwierdzone w dzienniku podawczym Urzędu.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie
 2. Ankieta dla uczestnika projektu