Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


31 marzec 2011

Konkurs na realizację zadania publicznego

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania/powierzenia wykonania.

 

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania/powierzenia wykonania.


I Nazwa zadania:

 1. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku.

 

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 - 40.000 zł.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 - 30.000 zł.

Dotacje przyznane zostaną po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Dotacja w przyznanej kwocie może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacja zadania.
Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. wykorzystana została kwota 78.000 zł.

 

III Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań:

 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
 2. W przypadku, gdy suma środków finansowych wynikająca ze zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.
 3. Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania stosownych umów w wybranymi podmiotami do 15 grudnia 2011 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone
  w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 4. Podmioty ubiegające się o dotacje na realizację ww. zadań winny zabezpieczyć właściwe miejsce wraz z wyposażeniem oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę uprawnioną do realizacji określonego zadania.
 5. Zlecanie zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, odbywać się może w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wnioskodawca winien zagwarantować wkład własny w pieniądzu w wysokości minimum 5 % kosztów zadania. Koszty te udokumentowane powinny być fakturami lub rachunkami.

 

IV Oferta konkursowa powinna zawierać:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego zadanie dotyczy.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.
 6. Deklarację odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 7. Załączniki:
 • aktualny wyciąg lub potwierdzona kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (ważne 3 m-ce od wystawienia lub potwierdzenia), lub zaświadczenie z innego rejestru w przypadku stowarzyszeń nie podlegających rejestracji w KRS,
 • kserokopia aktualnego statutu,
 • akt własności lub umowa najmu, użyczenia, dzierżawy obiektu, w którym realizowane będą zadania,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010.


Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z wymogami rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 ), w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotację w 2011 r. - Zadanie Nr…….” w terminie do dnia 20 kwietnia 2011 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Każda złożona terminowo oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Ofertę uznaje się za prawidłową i dopuszcza się do dalszego etapu konkursu, gdy została złożona w terminie, jest wypełniona w sposób trwały i czytelny oraz zawiera podział kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane, a także uwidoczniony wkład własny w wysokości minimum 5 % wartości zadania oraz posiada wymagane załączniki.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty, do których stwierdzono uchybienia formalne oraz oferty podmiotów, które nie wywiązały się ze zleconych i powierzonych zadań, nieprawidłowo rozliczyły się z dotacji i nie zwróciły środków niewłaściwie wykorzystanych, przyznanych do trzech lat wstecz.
 4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do dnia 21 kwietnia 2011 r.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski