Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko nazwanego przez Inwestora jako "Budowa zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzęcice na działce nr 201/1 przy ul. Kolejowej".

Mierzęcice, dnia 29.12.2010 r.

Wójt Gminy Mierzęcice
Znak sprawy:GK-7627-0006/10

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33, art. 59 ust. 1 pkt. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko nazwanego przez Inwestora jako „Budowa zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzęcice na działce nr 201/1 przy ul. Kolejowej”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem zbiórki pojazdów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 201/1 przy ul. Kolejowej w Mierzęcicach. Zamierzenie inwestycyjne planowane jest na działce posiadającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonej symbolem PP 1. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zachowanie istniejących funkcji składowych, lokalizacja obiektów magazynowych, placów składowych. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: lokalizację obiektów produkcyjnych, lokalizację obiektów usług, w tym handlu hurtowego oraz handlu towarami niekonsumpcyjnymi, drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 30.09.2010 r. oraz uzupełniony w dniu 20.10.2010 r. przez Krzysztofa Kuźniar FHPU „TRANS-KRZYCH” ul. Siedliska 11, 42-463 Pyrzowice (zawiadomienie nr GK-7627-0006/10 z dnia 22.10.2010 r.). Przedłożony wraz z wnioskiem raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, został sporządzony przez MOR-PEL Inżynieria Środowiska S.C. ul. Mickiewicza 63, Będzin.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia nazwanego przez Inwestora jako „Budowa zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzęcice na działce nr 201/1 przy ul. Kolejowej” jest Wójt Gminy Mierzęcice. Organem właściwym do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Z dokumentacją sprawy w tym z:
- wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
- raportem o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko, sporządzonym przez firmę MOR-PEL
Inżynieria Środowiska S.C. (ul. Mickiewicza 63, Będzin)
- uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko sporządzonym przez firmę MOR-PEL
Inżynieria Środowiska S.C. (ul. Mickiewicza 63, Będzin)
można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni – tj. od dnia 05 stycznia 2011 r. do dnia  26 stycznia 2011 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
- w formie pisemnej – w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 22)
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mierzęcice.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, obecnie nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,
- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach Gminy Mierzęcice.

Na podstawie art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentnych zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Mierzęcice. Wyżej wskazany wykaz dostępny jest na stronie (www.mierzecice.bip.info.pl).


Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
Zastępca Wójta         
/-/ inż. Zdzisław Majcherczak