Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. "Zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy parteru budynku produkcyjnego na zakład pogrzebowy w krematorium ul. Targowa..."

Mierzęcice, dnia 20.12.2010 r.

 

Znak sprawy: GK-7627-0003/06

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości

 

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - informacji o wydanej w dniu 20 grudnia 2010 r. decyzji (nr GK-7627-0003/06) o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie parteru budynku produkcyjnego na zakład pogrzebowy z krematorium przy ul. Targowej 43 w Przeczycach”, na działce nr 374/4 obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice.

 

Inwestorzy: Renata Brauner, Artur Brauner prowadzących działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Pogrzebowe S.C. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Pułaskiego 11.

Adres inwestycji: Przeczyce ul. Targowa 43, Gmina Mierzęcice.
Numer karty: 2010/B/0005
Numer sprawy: GK-7627-0003/06.

 

Karta informacyjna dla ww. decyzji zamieszczona jest w publicznie dostępnym wykazie udostępnionym na stronie internetowej www.mierzecice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95,

  • na stronie internetowej www.mierzecice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • w pobliżu planowanej inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Przeczyce.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski