Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 15 do 22 kwietnia 2013 r. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

 

 

  • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyznaczonym terminie wpłynęły do tut. Urzędu uwagi trzech mieszkańców Gminy Mierzęcice dotyczące ww. projektów uchwał, w przedmiocie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
 
/-/ mgr Grzegorz Podlejski