Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 29 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

 

  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
  6. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do powyższych projektów uchwał od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzone są z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły do tut. Urzędu uwagi dwóch mieszkańców Gminy Mierzęcice dotyczące ww. projektów uchwał, w przedmiocie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski