Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice6 listopada 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Poniżej zamieszczamy informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 22.10.2012 r. do 05.11.2012 r. konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, wpłynął do tutejszego Urzędu jeden formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu od Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice, ul. Buczka 1, 42-460 Mierzęcice. Wniesione uwagi dotyczą zapisu: Rozdział VI § 7 ust. 2 w brzmieniu „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-ruchowych”. Proponowana zmiana zapisu: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych oraz zajęć sportowo-ruchowych”.

 

Po przeanalizowaniu złożonej uwagi Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż zostanie ona uwzględniona w Programie Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski