Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


01 wrzesień 2020

Stypendia szkolne dla uczniów termin składania wniosków do 15 września 2020r.

Miniatura - logo artykułu - książka z dyplomem i czapką akademickąStypendia szkolne dla uczniów termin składania wniosków do 15 września 2020r.

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 528,00 zł i fakt zamieszkania na terenie gminy Mierzęcice.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pokój nr 6. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z m-ca sierpnia), lub zaświadczenie (ksero decyzji) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.