Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


25 kwiecień 2024

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego

Ogłoszenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 6a oraz art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 2 ustawy z dnia 01.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2052). Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia,

że wyznacza nowy termin do dnia 31.10.2024 r. załatwienia sprawy ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 2 ustawy z dnia 01.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2052).

Wyjaśniam, że wyżej ustalony termin wynika z wciąż uzupełnianej dokumentacji dowodowej przez osoby ubiegające się o uprawnienie do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, a także napływających informacji w zakresie przekazania gospodarstw rolnych następcom prawnym, co powoduje konieczność włączenia do postępowania nowych uczestników.

Ponadto tut. organ zwrócił się pismem z dnia 17.04.2024 r. do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „Nadzieja ” w Mierzęcicach, o przedłożenie do dnia 10.05.2024 r. archiwalnych dokumentów dot. zakupu drewna w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2015 r., bądź innych dokumentów potwierdzających korzystanie z ww. Wspólnoty Leśno – Gruntowej przez potencjalnych uprawnionych do udziału we wspólnocie.

Wyjaśniam, że zgodnie z artykułem 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych osoby uprawnione do udziału we wspólnocie poza posiadaniem gospodarstwa rolnego muszą wykazać, że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że wnioskodawcy ograniczyli się wyłącznie do złożenia wniosku (w niektórych przypadkach zostały dołączone kserokopie dokumentów własności nieruchomości), natomiast całkowicie pominięto udokumentowanie kwestii korzystania ze wspólnoty ww. okresie oraz powziętą informacją, że Spółka dysponuje listami z ww. okresu dotyczącymi osób, które kupowały drewno w okresie pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 31 grudnia 2015 r., tut. organ wystąpił o przesłanie kopii ww. dokumentów.

W piśmie zaznaczono, że przesłane dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać, że zostały sporządzone w wymaganym okresie tj. pomiędzy 01.01.2006 r. a 31.12.2015 r., a także zawierać stosowną adnotację o zgodności z oryginałem oraz podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentacji Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze przepis art. 10 Kpa, zgodnie z którym organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30.04.2024 r.

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik Biura
Gospodarki Nieruchomościami