Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


04 kwiecień 2024

Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.

Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od wielu lat Gmina Mierzęcice prowadzi liczne działania, których celem jest pozyskiwanie funduszy na wzmocnienie procesu oczyszczania gminy z azbestu. Przypominamy, że obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków - mają oni na to czas do końca 2032 r. Wyroby zwierające azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, a zdemontowane materiały muszą być przetransportowane na specjalnie wyznaczone składowisko.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do demontażu i/lub odebrania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszeni są o złożenie w tym zakresie deklaracji do Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, w terminie do 26 kwietnia 2024 r. (piątek).

Na podstawie złożonych do tut. Urzędu deklaracji, opracowany zostanie wniosek do WFOŚiWG w Katowicach o dofinansowanie do demontażu i/lub odebrania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w 2024 r.

Wysokość dofinasowania wraz z udziałem środków z budżetu gminy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych.

Po przyznaniu dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, demontaż azbestu oraz jego utylizacja zostanie wykonany przez firmę wyłonioną przez Gminę.

Dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachu budynku. W ramach zadania nie mogą być finansowane przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 wew. 221 lub 217.

Do deklaracji należy dołączyć:

 1. Zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu / miejsc składowania azbestu (już zdemontowanego), umożliwiające identyfikację ich położenia;
 2. Wypełnioną informację o wyrobach zawierających azbest;
 3. Wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
 4. Oświadczenie, czy na planowane zadanie uzyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 5. Zgodę na wykonanie inwestycji przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości – w przypadku, gdy nieruchomość pozostaje we współwłasności.

Do pobrania: