Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


19 maj 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Mierzęcice informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/253/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są określone nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mierzęcice wyznacza termin do dnia 19 lipca 2023 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji) na:

 1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
 2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice oraz dołącza kopię umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia 1 stycznia 2024 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy należy składać w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pokój nr 4 lub 22.

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice, pokój nr 4.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Do pobrania: