Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 14 lutego 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 6 ofert:

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 4 oferty.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych, ruchowych oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Ich celem jest zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku oraz podniesienie poziomu sprawności i funkcjonalności osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 45.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.
Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniło 6 złożonych ofert.

Z 6 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, 5 ofert zostało pozytywnie ocenionych i uzyskały rekomendację do dofinansowania, 1 oferta nie spełniła kryterium merytorycznego
i została odrzucona, tj.:

  • Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu”

Biorąc pod uwagę otrzymaną punktację oraz dostępne środki na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1

„Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

  1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 28.000,00 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” - kwota dotacji 12.000,00 zł.

 

Zadanie nr 2

„Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

  1. Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” – kwota dotacji 16.500,00 zł.
  2. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji  5.700,00 zł.
  3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota dotacji 4.800,00 zł.

 

Mierzęcice, dnia 22.03.2023 r.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski