Miniatura - czarna przydomowa oczyszczalnia ściekówW myśl obowiązujących przepisów prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów: Prawa budowlanego - art. 29 ust. 1 pkt 5 w kwestii zgłoszenia budowy oraz Prawa ochrony środowiska - art. 152 ust. 1 w kwestii eksploatacji.

Zgłoszenie budowy wynikające z ustawy Prawo budowlane

W przypadku zgłoszenia takiej instalacji, w trybie art. 29 Prawa budowlanego, właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta Będziński – Wydział Architektury. Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami, należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Druk zgłoszenia do pobrania – https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/011/002?start=2

Zgłoszenie eksploatacji wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków, należy przedłożyć wójtowi, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Właściciele nieruchomości są obowiązani do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni przydomowej. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Druk zgłoszenia do pobrania  https://mierzecice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5669&idmp=45&r=r

Gmina Mierzęcice objęta jest obszarem Aglomeracji Ożarowice wyznaczonej Uchwałą Nr XXII.393.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 lutego 2021 r. (ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 17 lutego 2021 r., poz. 1160). Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Ożarowice wynosi 13 473 RLM – uchwała do pobrania https://mierzecice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11840&idmp=97&r=r

Warunki i możliwości zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków na danej nieruchomości określają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mierzęcice oraz uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice.