Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości, wydane przez Wójta Gminy Mierzęcice. Listę takich przedsiębiorców zamieszczamy poniżej – do pobrania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mierzęcice przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki mają potwierdzać regularność opróżniania szamb.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co ma zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie stosownej umowy oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za tą usługę.

Wójt zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych kontroli nieruchomości w zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje sankcje karne za niewykonywanie przez właściciel nieruchomości powyższych obowiązków.

Natomiast nieruchomości znajdujące się na terenach gdzie sieć kanalizacji sanitarnej jest wybudowana, właściciele mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach prawa i posiadająca stosowne zgłoszenia.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie dzielności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mierzęcice dostępny jest pod adresem www.mierzecice.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/firmy-odbierajace-odpady