Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.

30 styczeń 2023

Informacja

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) zmianie uległy niektóre przepisy prawa dotyczące przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru do Wójta Gminy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Ponadto, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

Gmina Mierzęcice objęta jest obszarem Aglomeracji Ożarowice ustanowionej Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XXII.39.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji Ożarowice wynosi 13 473 RLM. Poniżej link do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice mierzecice.bip.info.pl

Nowelizacja rozszerzyła także treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dotyczące sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

Poniżej treści sprawozdania kwartalnego po zmianach:

 

L.p. Nowa treść sprawozdania kwartalnego
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie.
3. Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (z podziałem na bytowe i przemysłowe).
4. Informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (z podziałem na bytowe i przemysłowe)
5. Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe.
6. Informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
7. Wyjaśnienie dotyczące różnicy pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości ciekłych przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
9. Data sporządzenia sprawozdania.
10. Podpis prowadzącego działalność.
11. Załącznik do sprawozdania kwartalnego - wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się dane właściciela nieruchomości wraz z adresem oraz adres obsługiwanej nieruchomości.