Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o przedłożeniu przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej "Nadzieja" w Mierzęcicach uchwały Nr 3/2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie potwierdzenia, że osoby wymienione w załączniku nr 1 do ww. uchwały posiadają gospodarstwo rolne.

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 2 ustawy z dnia 01.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2052) Starosta Będziński informuje, że w dniu 28.11.2022 r. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach przekazała kopię Uchwały nr 3/2022 z dnia 18.11.2022 r. Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Leśno - Gruntowej  „Nadzieja” w Mierzęcicach, w sprawie potwierdzenia, że osoby wymienione w załączniku nr 1 ww. Uchwały posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwalnie przez okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. korzystały ze Wspólnoty Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach.

Wyjaśniam, że niezależnie od przedłożonej listy dot. potencjalnych członków Wspólnoty Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, stanowiącej załącznik do ww. Uchwały, to na organie prowadzącym postępowanie ciąży obowiązek ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz określenia wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 09.03.2021 r. sygn. akt II SA/Lu 637/20 wnioskodawca nie może pozostać bierny w postępowaniu, tym bardziej, że jako osoba lepiej znająca uwarunkowania lokalne związanie z działaniem wspólnoty gruntowej, może mieć lepsze możliwości przedstawiania dowodów lub co najmniej ukierunkowania organu na poszukiwanie niezbędnych dowodów w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ przystąpi do weryfikacji posiadanych danych, które muszą zostać poparte stosownymi dowodami, w związku z czym strony postępowania mogą być wzywane do przedłożenia wszelkich dokumentów bądź wyjaśnień na okoliczność udowodnienia zasadności złożenia wniosków, bądź figurowania na liście przekazanej przez Spółkę.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 K.p.a. stronom przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 112 (I piętro) w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, we wtorek, środę, czwartek w godzinach: 7.30-15.30, w piątek w godzinach: 7.30 - 14.00

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32 36 80 807

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik Biura
Gospodarki Nieruchomościami