Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mierzęcice.

 

 

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy prawa dotyczące przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wójta Gminy Mierzęcice o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Od dnia 9 sierpnia 2022 r., stosownie do zapisów art. 7 ust. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

Gmina Mierzęcice objęta jest obszarem Aglomeracji Ożarowice ustanowionej Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XXII.39.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji Ożarowice wynosi 13 473 RLM. Ponizej link do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice https://mierzecice.bip.info.pl

Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

Nowelizacja rozszerzyła także treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Poniżej treści sprawozdania kwartalnego po zmianach:

 

L.p. Nowa treść sprawozdania kwartalnego
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie.
3. Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (z podziałem na bytowe i przemysłowe)
4. Informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych (z podziałem na bytowe i przemysłowe)
5. Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe.
6. Informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
7. Wyjaśnienie dotyczące różnicy pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości ciekłych przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
9. Data sporządzenia sprawozdania.
10. Podpis prowadzącego działalność.
11. Załącznik do sprawozdania kwartalnego - wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się dane właściciela nieruchomości wraz z adresem oraz adres obsługiwanej nieruchomości.