Miniatura - logo artykułuRozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki  Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

 

 


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestnika programu:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowane w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 2 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowane w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie o dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem: www.niepelnosprawni.gov.pl