Miniatura - logo artykułuRozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.

 

 


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał.3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdza listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem: www.niepełnosprawni.gov.pl