Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/255/2021 z dnia 24 listopada 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.10.2022 r. do 16.11.2022 r.

Przedmiotowa zmiana Studium dotyczy terenów położonych w miejscowości Toporowice, przy ul. Czerwonego Zagłębia, w rejonie istniejących gazociągów wysokoprężnych.

Projekt wyżej wymienionej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (pokój nr 3), ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice oraz na stronie internetowej http://www.bip.mierzecice.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20).

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie, do Wójta Gminy Mierzęcice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

  1. o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice,
  2. o prognozie oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mierzęcice podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2022 r.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl), w zakładce „Planowanie przestrzenne” i w Biuletynie Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych).

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Do pobrania: