Miniaturka artykułu - logo GZGWiKGminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 05.09.2022 r. wprowadza nową treść umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

Głównym powodem wprowadzenia nowej umowy jest dostosowanie jej treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożenie innowacji w zakresie świadczonych usług w celu polepszenia obsługi naszych klientów - dzięki temu będzie można otrzymać faktury pocztą elektroniczną, a także korzystać z internetowego biura obsługi klienta - IBO.

W celu usprawnienia całego procesu zmiany umów prosimy naszych klientów w miarę swoich możliwości o bezpośredni kontakt w siedzibie Zakładu w celu podpisania nowej umowy.

Z góry dziękujemy za zrozumienie.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która: posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, np.:własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie).

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia) - do wglądu;
  2. dowód osobisty;
  3. pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli);
  4. akt zgonu właściciela nieruchomości, w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego;
  5. w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania nr NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS.

 

Z wyrazami szacunku GZGWiK Mierzęcice