Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


06 lipiec 2022

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających na ławnika

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu wystąpił do Rady Gminy Mierzęcice o dokonanie wyborów uzupełniających 1 ławnika ( z zakresu innego niż prawo pracy i ubezpieczeń społecznych) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.

 

Termin składania dokumentów od dnia 7 lipca 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Kandydatów na ławników, radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 5. duchowni,
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl w menu przedmiotowym Wybory i referenda w zakładce Wybory Ławników Sądowych i ministerialnej stronie internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc oraz  w Urzędzie Gminy  Mierzęcice ul. Wolności 95 pokój nr 28

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  27 października    2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz.1050 ze zm.).
 5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika. Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, pokój nr 28 w dniach i godzinach pracy Urzędu. Termin 5 sierpnia 2022 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pod numerem telefonu (32) 381 15 00  wew. 207.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga

 

Do pobrania: