Zdjęcie przedstawia fragment sesji Rady GminyDnia 15 czerwca 2022r. podczas XXXVI Sesji Rady Gminy, radni udzielili Wójtowi Gminy Grzegorzowi Podlejskiemu wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Mierzęcice za 2021r.

 

Wójt Grzegorz Podlejski przedstawił Raport o stanie Gminy, w którym podsumował swoją działalność w poprzednim roku. Informował o najważniejszych inwestycjach, edukacji, ochronie zdrowia oraz sytuacji finansowej gminy. Omawiając sytuację finansową gminy dokonał analizy porównawczej z sąsiednimi gminami. Pod względem dochodów nasza gmina plasuje się na najniższej pozycji a to z uwagi na to, że na terenie gminy nie ma wielu przedsiębiorców, którzy w pokaźny sposób zasilają budżet gminy jak w gminach sąsiednich. Niskie dochody nie ograniczają jednak rozwoju naszej gminy, a to dzięki możliwościom pozyskania dodatkowych środków finansowych gdzie nasza gmina jest wiodącą.

W ostatnich latach pozyskując ponad 175 mln zł wyprzedziła niemalże wszystkie ościenne gminy. Ostatnim kluczowym wskaźnikiem oceniającym sytuację finansową to stan zadłużenia gminy, który od kilku lat wykazuje tendencję spadkową. Sąsiednie gminy pomimo wielokrotnie wyższych wpływów do budżetu wspomagają się kredytami i pożyczkami, powodując tym samym nawet 10-krotnie większe zadłużenie.

Po przedstawieniu raportu i zakończonej debacie radni udzielili Wójtowi wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy pochyliła się nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. W głosowaniu radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz jednogłośnie udzielili włodarzowi Gminy Mierzęcice absolutorium.

 

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy