Miniatura - logo artykułuPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe: posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy. do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dot. drugiego naboru wniosków w zakresie Modułu III ww. programu zamieszczono w komunikacie pod adresem: www.pfron.org.pl