Miniatura - Herb Gminy MierzęciceDecyzja Wójta Gminy Mierzęcice zatwierdzająca geodezyjny podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnym działki 374 k.m. 5 o pow. 0,7960 ha, położonej w obrębie 0001, Boguchwałowice, jednostka ewidencyjna 240105_2, Mierzęcice, stanowiącej nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 93 ust. 1-2, ust. 3, art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 7, § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) oraz art. 104 § 1, art. 107, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), z urzędu orzekam zatwierdzić geodezyjny podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnym działki 374 k.m. 5 o pow. 0,7960 ha, położonej w obrębie 0001, Boguchwałowice, jednostka ewidencyjna 240105_2, Mierzęcice, stanowiącej nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym udokumentowaną księgą wieczystą CZ1Z/00005471/9 (słownie: „C” „Z” jeden „Z” łamane przez zero zero zero zero pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden łamane przez dziewięć) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w ten sposób, że w wyniku podziału powstaną nowe działki:

 • działka nr 374/1 o pow. 0,0221 ha,
 • działka nr 374/2 o pow. 0,7739 ha.

 

Uzasadnienie

W dniu 13.10.2021 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 374, położonej w obrębie Boguchwałowice, stanowiącej własność osób fizycznych, z których jedna zmarła, a spadkobiercy do dnia wydania decyzji nie przeprowadzili postępowania spadkowego, udokumentowaną księgą wieczystą CZ1Z/00005471/9, w celu wydzielenia działki przeznaczonej pod budowę drogi publicznej o funkcji ulic dojazdowych, której lokalizację ustalono na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium.

Zgodnie z art. 97a w związku z dokonywaniem z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wójt podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim informację o zamiarze dokonania podziału nieruchomości. Ogłoszenie w prasie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 31.05.2021 r., ponadto informacja w tym samym dniu została zamieszczona na stronie internetowej gminy www.mierzecice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.mierzecice.bip.info.pl, a także rozwieszona przez sołtysów na tablicach ogłoszeniowych gminy.

W określonym ustawowo dwumiesięcznym terminie od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości, wobec tego organ uznał, iż można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, czego dokonał w dniu 13.10.2021 r.

Geodeta uprawniony opracował projekt podziału przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:500, poświadczony przez pomoc administracyjną, że został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 06.12.2021 r. pod identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu P.2401.2021.3474.

Zawiadomieniem GK.6831.0015.2021 z dnia 17.01.2022 r. organ poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego, w związku z czym wyznaczył termin 14 dni od doręczenia zawiadomienia na zapoznanie się z dokumentami przedmiotowej sprawy. Zawiadomienie zostało doręczone w dniu 25.01.2022 r. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone uwagi.

Właściwość miejscową organ ustalił na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - wynika ona z położenia nieruchomości, będących przedmiotem postępowania podziałowego, na obszarze właściwości organu, tj. gminy Mierzęcice. Właściwość rzeczową organ ustalił na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynika ona z uprawnień wójta do wydawania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Organ, na podstawie wydruku treści księgi wieczystej CZ1Z/00005471/9, stan z dnia 2021-05-24 ustalił, że stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany, ponieważ jeden z jej właścicieli zmarł. Aktualność braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości organ stwierdził na dzień 2022-03-15 14:35 za pomocą przeglądarki ksiąg wieczystych https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk.

Projektowana działka oznaczona numerem 374/1 może zostać zostać zagospodarowana i użytkowana według parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w planie miejscowym i służy realizacji celu publicznego obejmującego drogę publiczną o funkcji ulic dojazdowych.

Projektowana działka oznaczona na mapie z projektem podziału numerem 374/2 może zostać zagospodarowana i użytkowana według parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych w planie miejscowym.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

Projektowana działka oznaczona na mapie z projektem podziału numerem 374/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej jednojezdniowej dwupasowej (m.in. działka nr 377/3 k.m. 5, obręb Boguchwałowice, ul. Biała) ani dostępu do drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej jednojezdniowej dwupasowej (działka nr 299 k.m. 3, obręb Boguchwałowice, ulica Buczka). Jednak dostęp do drogi publicznej dla projektowanej działki nie wymaga zapewnienia wobec jej przeznaczenia pod drogę publiczną.

Projektowana działka oznaczona na mapie z projektem podziału numerem 374/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej jednojezdniowej dwupasowej (działka nr 299 k.m. 3, obręb Boguchwałowice, ulica Buczka).

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej - art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dostęp do drogi publicznej jest jednym z warunków zatwierdzenia podziału nieruchomości i ma na celu zapewnienie niezależnego dostępu do wydzielonych działek z drogi publicznej po dokonaniu podziału i przeniesieniu własności tychże działek gruntu. Dostęp ten musi być fizycznie możliwy.

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, która stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości - art. 96 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych - art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku dokonywania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po bezskutecznym upływie terminu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wójt może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z tym, przedmiotowa decyzja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice na okres 14 dni oraz opublikowana na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny i prawny, opracowany przez geodetę uprawnionego projekt podziału nieruchomości odpowiada wymogom formalnym.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w osnowie.

Częścią składową niniejszej decyzji jest załącznik graficzny „Mapa z projektem podziału nieruchomości” wykonany w skali 1:500.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, art. 129 § 2 w zw. z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Mierzęcice reprezentujący Gminę Mierzęcice – 1 egz.
 2. aa – 1 egz.

 

Do wiadomości (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

 1. Starostwo Powiatowe w Będzinie Wydział Geodezji
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin – 1 egz. (decyzja ostateczna)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice – 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych. Odbiorcami tychże danych osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. geodeci, biegli, świadkowie).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa obejmujących ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta