Miniatura - logo artykułuSzanowni Mieszkańcy, w dniu 11 marca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1634, (http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/1634/) ukazało się Ogłoszenie nr 5/2022 Starosty Będzińskiego o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mierzęcice.

 

 

W roku 2021 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie na terenie Gminy Mierzęcice została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków. W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas.

Ewidencja ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez Starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zgłaszać zarzuty do tych danych (tj. do 10 kwietnia 2022 r.).

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie (ul. Krasickiego 17) tel. 32 368 07 63.