Miniatura - Okrągłe logo w środku literaZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. inwestycji pn.: "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice".

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. l'. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4210.13.2015.Ił, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. ,,Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice", nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2021 r.