Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietni 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 1. Wójt Gminy Mierzęcice przystąpił do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. Podstawowym celem sporządzenia ww. dokumentu jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym.
 2. Projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl w wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu  32 288 79 00 wew. 221 lub 217).
 3. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 10  września 2021 r :
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 32 288 79 00 wew. 221 lub 217).
 4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mierzęcice.
 5. W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 6. Zgodnie z art. 41 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Obwieszczenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mierzęcice.

 

z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta

 

Dokumenty do pobrania: