Logo artykułu - zdjęcie z Sesji Rady GminyDnia 16 czerwca 2021r. podczas XXVI Sesji Rady Gminy, radni udzielili Wójtowi Grzegorzowi Podlejskiemu wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Mierzęcice za 2020r.

 

Wójt Grzegorz Podlejski przedstawił Raport o stanie Gminy, w którym podsumował swoją działalność w trudnym roku panującej pandemii. Informował o najważniejszych inwestycjach, edukacji, ochronie zdrowia oraz sytuacji finansowej gminy.

Po przedstawieniu raportu i zakończonej debacie radni udzielili Wójtowi wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy pochyliła się nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Sprawozdanie z wykonanie budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. W głosowaniu radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu oraz jednogłośnie udzielili włodarzowi Gminy Mierzęcice absolutorium.

Jak wskazano w przedstawionych sprawozdaniach za 2020r. dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 46 170 065,37 zł, z kolei wydatki zostały zrealizowane w wysokości 42 395 833,71 zł. Oznacza to, że w 2020r. wynik budżetu Gminy Mierzęcice był dodatni i wyniósł 3.774.231,66 zł. Nadwyżka budżetowa stanowi potwierdzenie racjonalnego kierowania gminą i właściwego gospodarowania środkami publicznymi, co dało podstawę do pozytywnej oceny pracy Wójta Gminy Mierzęcice Pana Grzegorza Podlejskiego.

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy