Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia RolnictwaKOWR informuje, iż mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, na platformie usług erolnik, została wprowadzona możliwość złożenia Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_fl) drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości złożenia deklaracji FPZ_fl jest posiadanie aktywnego Profilu zaufanego (epuap).

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na dany fundusz promocji produktów rolno-spożywczych są zobligowani przedsiębiorcy, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 43, z późn. zm.). Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:

  1. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń oraz przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747), zwanej dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
  2. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt oraz przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt;
  3. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec oraz przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt;
  4. Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec oraz rzedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt;
  5. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a;
  6. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odprzedaży oraz wytwarzają owoce i warzywa;
  7. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu oraz przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu;
  8. Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich oraz prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;
  9. Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

 

Wpłaty na w/w fundusze promocji, są naliczane w wysokości 0,1 % wartości netto, natomiast w przypadku Funduszu Promocji Produktów Oleistych naliczenie następuje w wysokości 0,2% wartości netto. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za w/w towary.

Deklaracje należy składać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, do oddziału terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. śląskiego składają deklaracje na adres:

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

 

Obowiązującym formularzem jest formularz deklaracji Załącznik nr 1 do Zasad Obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych z dnia 2020-01-03, który dostępny jest na stronie internetowej KOWR http://bip.kowr.pl/fundusze-promocji