Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia w formie wspierania wykonania zadania.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 17 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły łącznie 3 oferty:

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 2 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” - 1 oferta.

Zadania obejmują organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Mierzęcice oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Ich celem jest zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku oraz podniesienie poziomu sprawności i funkcjonalności osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 10.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniły 3 złożone oferty.

Z 3 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

Biorąc pod uwagę otrzymaną punktację oraz dostępne środki na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1

„Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

  1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 27.200,00 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” - kwota dotacji 8.250,00 zł.

 

Zadanie nr 2

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

  1. Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” – kwota dotacji 10.000,00 zł.