Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


06 marzec 2020

Akcja odszczurzania w Gminie Mierzęcice

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3512 z dnia 27 czerwca 2016 r.) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 5137 z dnia 2 października 2017 r.) w związku z pisemnym wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej Nr NS/EP.0612.126/2020 z dnia 06.02.2020 r.

podaje się do publicznej wiadomości
informację o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice
powszechnej akcji odszczurzania

 1. Termin przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania ustala się w dniach od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
 2. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, mającą na celu uporządkowanie wszystkich posesji na terenie Gminy Mierzęcice tak, aby pozbawić gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.
 3. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
 • deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, obiekty gastronomiczne oraz obszary skoncentrowanego budownictwa wielolokalowego,
 • akcja powszechnego odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, obiektach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach, a także na terenach gospodarstw rolnych,
 • wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki. Wykonując czynności związane z odszczurzaniem, należy przestrzegać zaleceń zgodnych z instrukcją na opakowaniu,
 • w dniach od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach i na strychach itp., uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie. Po 30 kwietnia 2020 r. należy zebrać resztki trutki. Padłe na skutek akcji gryzonie winny zostać zutylizowane,
 • wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania są zobowiązane do podjęcia czynności zabezpieczających, a w szczególności powinny:
  - nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz pouczyć je o niebezpieczeństwie zatrucia trutką,
  - zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu
  - w miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Przeprowadzone zabiegi deratyzacyjne należy udokumentować w formie protokołu zawierającego informacje o terminie i przebiegu zabiegu deratyzacyjnego oraz dostarczyć do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji odszczurzania.

Nadzór nad przebiegiem akcji sprawować będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej oraz Wójt Gminy Mierzęcice.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Do pobrania: