Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

08 luty 2012

LEADER łączy

Miniatura - Logo LGD Brynica to nie granicaSporym zainteresowaniem przedstawicieli sołectw gminy Mierzęcice cieszyło się spotkanie informacyjne dotyczące wykorzystania funduszów unijnych z PROW Oś 4 LEADER, prowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”.


 


Spotkanie informacyjne dotyczące wykorzystania funduszy unijnych odbyło się we wtorek 7 lutego w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele sołectw gminy, radni Rady Gminy w Mierzęcicach, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W spotkaniu wziął też udział m.in. Marian Kozieł, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego. Nie zabrakło urzędników Urzędu Gminy w Mierzęcicach m.in. Bogumiły Szymończyk, sekretarza gminy. Spotkanie otworzył Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice.

O możliwościach pozyskania funduszy przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i firmy  dzięki przynależności gminy Mierzęcice do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” mówił specjalista środków unijnych Mariusz Mokrzycki.

LGD „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach została utworzona jako inicjatywa oddolna, 12 czerwca 2006 roku. W zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele różnych środowisk, instytucji i organizacji z terenu gmin Ożarowice, Mierzęcice i Woźniki.

-Głównym celem działania grupy jest poprawa jakości życia, ochrona zasobów historyczno – kulturowych, zastosowanie nowych technologii, popularyzowanie produktów lokalnych. LGD działa w ramach Europejskiego Programu LEADER na rzecz rozwoju obszaru gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Od stycznia 2011 roku LGD „Brynica to nie granica” tworzą gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki. Łączna powierzchnia obszaru grupy to ok. 500 km kw., obszar ten zamieszkuje prawie 70 tys. ludzi – mówił Mariusz Mokrzycki.

„Brynica to nie granica” działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LEADER, który jest realizowany w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004. LEADER jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, które polega na opracowaniu lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących trzy sektory: publiczny, gospodarczy, społeczny. -Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą realizować projekty, które kwalifikują się do wsparcia finansowego w ramach działania 4.1.3.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które obejmuje: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”. W dłuższej perspektywie realizacja osi 4 pozwala m.in. na utworzenie miejsc pracy i zwiększenie różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich. Chodzi także o rozwój obszarów wiejskich i zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

-Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. LSR zawiera m.in. rodzaje projektów preferowanych do realizacji czyli takich, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych. Wymienia także kryteria oceny projektów, ważne dla beneficjentów zarówno na etapie przygotowania wniosków, jak i dla Rady LGD oceniającej złożone wnioski – tłumaczył Mariusz Mokrzycki.

„Małe projekty” to inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej. O taką pomoc mogą się ubiegać osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, parafie itd. Zakres pomocy obejmuje np.: podnoszenie jakości życia, rozwijanie aktywności (np. kultywowanie tradycji, języka), rozwijanie turystyki lub rekreacji, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (np. odtworzenie kapliczki, krzyża). „Odnowa i rozwój wsi” to działanie, które ma wpływać na poprawę jakości życia oraz promowanie obszarów wiejskich. Powinno umożliwić budowanie tożsamości społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Tu beneficjentami mogą być gminy, instytucje kultury, kościoły, organizacje pozarządowe. Pomocy udziela się na realizację inwestycji i remontów, (np. powstanie nowej infrastruktury sportowej).

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” stawia na wzrost konkurencyjności gospodarczej, rozwój rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.  (Tu beneficjentami mogą być firmy zatrudniające mniej niż 10 osób). „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” to działanie adresowane do rolników i ich rodzin, które stawia na tworzenie pozarolniczych źródeł utrzymania i łagodzenie skutków bezrobocia.

W ramach działań najbardziej preferowane są następujące projekty: budowa, remonty i wyposażenie budynków użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, salki itp.); stworzenie przestrzeni rekreacji np. placów zabaw; zakup wyposażenia do celów rekreacyjnych; rozbudowa i rozwój infrastruktury technicznej (chodniki, parkingi, kształtowanie centrów miejscowości); budowa obiektów sportowych; restaurowanie zabytków; budowa małej architektury turystycznej; zagospodarowanie przestrzeni do celów rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, konne); usługi turystyczne.