Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


11 październik 2018

Środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy portu lotniczego w Pyrzowicach

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, że decyzją z dnia 2 października 2018 r. znak: WOOŚ.420.8.2018.JB.20 ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę Płyty Postojowej Hangary  - ok. 9 stanowisk dla samolotów (tzw. Płyta Modrzewie),
- budowę Płyty Postojowej Zachód – ok. 3 stanowiska postojowe dla samolotów,
- rozbiórkę wału ziemnego przed terminalami,
- budowę Bazy Technicznej,
- rozbudowę Strefy CARGO o dwa nowe magazyny.

Przypominam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia, zostało wszczęte na początku br., na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. W trakcie toczącego się postępowania, organ prowadzący stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko został zapewniony.

O możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, jak również o możliwości składania uwag i wniosków (w terminie od 16.07.2018 do 16.08.2018 r.) zainteresowani zostali powiadomieniu poprzez obwieszczenie.

Wobec powyższego, z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 407, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 818.

Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Dziale II (pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) w/w ustawy.

Od wydanej decyzji, służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, termin uważa się za zachowany m.in. jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, którym obecnie jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne, o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.420.8.2018.JB.22 z dnia 04.10.2018 r., zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 11.10.2018 r.

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

(-) mgr Andrzej Cembrzyński