Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


05 styczeń 2012

Kontrowersyjny wariant nr 4 budowy drogi do bazy GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice

W numerze 9/2011 „Panoramy Gminy Mierzęcice” ukazał się artykuł pt: „Najkorzystniejszy jest wariant nr 4”. Dotyczył on przeprowadzonych przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA M. Bajor, A. Zygmunt Sp. j. konsultacji społecznych, w związku z opracowywaną na zlecenie inwestora, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach „Wielowariantową koncepcją połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice”.

 

Opracowywana dokumentacja ma na celu określenie lokalizacji możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej wraz z wytypowaniem wariantu najmniej kolizyjnego pod względem środowiskowym i społecznym.

Ze strony inwestora zostały zaproponowane dwa warianty przebiegu drogi. Warianty te zakładają wykorzystanie istniejącej drogi (ul. Wspólna) a następnie wykonanie nowego połączenia z planowaną bazą CARGO za pomocą odcinka prostego lub za pomocą kombinacji łuków poziomych w kierunku zachodnim.

Po posiedzeniu II Rady Technicznej jaka została zorganizowana w siedzibie inwestora z udziałem Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego oraz przedstawicieli Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie wyłoniły się kolejne dwa warianty. Wariant nr 3 zakłada połączenie z Węzłem Mierzęcice a następnie wykonie nowego odcinka przecinającego kompleks leśny na wschód od istniejącej drogi (ul. Wspólna). Natomiast wariant nr 4 przewiduje połączenie z Węzłem Mierzęcice a następnie poprowadzenie trasy po zachodniej stronie drogi istniejącej (ul. Wspólna), w miejscu w którym kończy się zwarta zabudowa mieszkaniowa. 

Wariant nr 4 został zaproponowany przez Wójta, którego warunkiem było wykonanie połączenia planowanej drogi do bazy CARGO z istniejącą siecią drogową (ul. Kolejowa), poprzez wykonanie wjazdu i zjazdu, aby zapewniona była  obsługa terenów przemysłowych przyległych do miejsca planowanego przedsięwzięcia, w tym terenu inwestycyjnego pod bazę logistyczną. Wykonanie takiego połączenia będzie korzystne z uwagi na odciążenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Mierzęcicach
a także ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi od uciążliwego ruchu pojazdów obsługujących tereny przemysłowe. Oprócz wariantu nr 4 Wójt Gminy Mierzęcice  zaproponował też inne warianty, zakładające jak najdalsze odsunięcie planowanej drogi od zabudowy mieszkaniowej. Zostały one jednak odrzucone z uwagi na konieczność spełnienia parametrów dla drogi klasy G (głównej).

Po zakończeniu konsultacji społecznych i podaniu przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA do publicznej wiadomości raportu z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych do wariantu nr 4 został złożony sprzeciw mieszkańców.

Odpowiadając na złożony sprzeciw, Wójt Gminy Mierzęcice zorganizował w dniu 07 listopada 2011 r. spotkanie, podczas którego przedstawił w formie prezentacji multimedialnej oraz omówił wszystkie zaproponowane warianty przebiegu nowoprojektowanej drogi. Na spotkanie zostały zaproszone osoby, które podpisały się pod sprzeciwem.

Z dyskusji na temat zaproponowanych przebiegów wariantów wysunął się wniosek, aby projektowana droga przebiegała jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej oraz aby w fazie opracowywania projektu zostały zaprojektowane wjazdy i zjazdy umożliwiające połączenie nowoprojektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą drogową.

Pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA mapa poglądowa ze skorygowaną wersją wariantu nr 4, zgodnie z sugestiami mieszkańców.

Inwestor (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach) w odpowiedzi na pismo poinformował, że działania informacyjno – konsultacyjne dla przedmiotowego zadania stanowiły element składowy prac nad dokumentem „Wielowariantowa koncepcja połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice”. Uwagi i wnioski mieszkańców gminy oraz lokalnych jednostek administracyjnych, wnoszone w trakcie przygotowywania koncepcji były analizowane przez Projektanta w porozumieniu z Inwestorem i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione w procesie przygotowywania dokumentu. Zakończenie prac nad dokumentem nastąpiło w dniu 28.10.2011 r., w związku z czym przekazana propozycja ze skorygowaną wersją wariantu nr 4 obecnie nie będzie rozpatrywana.

Natomiast w piśmie tym nie została zawarta informacja, który z analizowanych wariantów będzie rekomendowany do uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.