Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


13 kwiecień 2018

Montaż kolektorów solarnych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje pozyskać środki unijne na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii objętego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2019 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania przez Gminę Mierzęcice. Zakłada się, że inwestycja sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców stanowić będzie 15% kosztów kwalifikowanych powiększonych o podatek VAT.                                                                                              

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. W tym celu należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnić deklarację udziału wraz z ankietą.            

Deklarację udziału w projekcie i ankietę można pobrać ze strony www.mierzecice.pl lub w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (pok. nr 4) Wypełnione deklaracje udziału w projekcie wraz z ankietami przyjmowane będą w terminie od 16.04.2018 r. do 30.04. 2018 r. z wyjątkiem ankiet dla instalacji pompy ciepła, które należy składać do 25.04.2018 r.

Przedmiotem projektu będzie:


I. Montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Mierzęcice.

Zasada działania kolektorów słonecznych polega na konwersji energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Energia cieplna przekazywana jest następnie za pomocą płynu solarnego (glikolu) w celu dalszego jej wykorzystania np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Instalacja solarna wspomaga w około 50% średniorocznie, i w znacznie większym stopniu w okresach letnich, konwencjonalne źródło ciepła przeznaczone do tego celu, czym przyczynia się do oszczędności energii a tym samym w szerokim aspekcie do poprawy warunków życia mieszkańców.

Zestaw solarny będzie służył do podgrzewania ciepłej wody (nie do ogrzewania budynku) i będzie wykorzystywany do wspomagania istniejącej instalacji ciepłej wody. Wobec tego zaleca się aby każdy zadeklarowany do projektu budynek posiadał źródło wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

Skład zestawu solarnego będzie dobrany indywidualnie w zależności od ilości osób zamieszkujących w budynku. Szacunkowa ilość kolektorów i pojemność zasobników dla instalacji solarnych:

 • Zestaw A  (1-3 osób)    2 kolektory słoneczne i zasobnik na c.w.u. o poj. 200 l
 • Zestaw B  (4-5 osób)    3 kolektory słoneczne i zasobnik na c.w.u. o poj. 300 l
 • Zestaw C  (6-7 osób)    4 kolektory słoneczne i zasobnik na c.w.u. o poj. 400 l
 • Zestaw D (pow. 8 osób) 5 kolektorów i zasobnik na  c.w.u. o poj. 500 l.


II. Montaż paneli fotowoltaicznych (wytwarzających prąd) w systemie otwartym.

Projekt przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp. Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii przyjmuje się wielkość instalacji w proporcji 1kW mocy zainstalowanej dla 1000 kWh zużywanej energii. Zatem instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w rocznym okresie rozliczeniowym.

Przy tak dobranych systemach, możliwość zużycia wyprodukowanej przez panele energii elektrycznej, dla bieżących potrzeb gospodarstwa domowego wynosi 25-30%. W ramach projektu przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej  2,03 kWp i 3,19 kWp.

Pomimo niewielkiej mocy zainstalowanych paneli, w okresach silniejszego nasłonecznienia będą występowały nadwyżki energii, dlatego istnieje możliwość oddawania wyprodukowanej, a nie zużytej na bieżąco energii, do sieci (tj. bycie prosumentem) i uzyskania „opustów” w cenie energii zgodnie z obowiązującymi prawami i obowiązkami prosumentów.

System Instalacji Fotowoltaicznej działa tak, że wyprodukowana energia elektryczna „ze słońca” jest przeznaczana przede wszystkim na własne potrzeby. Dopiero gdy zaspokoimy potrzeby gospodarstwa, energia zostaje przekazywana do sieci publicznej. Ilość energii oddanej do sieci zliczana jest przez tzw. „inteligentny licznik” , który montowany jest przez Zakład Energetyczny.

System „opustów” polega na założeniu, że energię, którą wytworzy instalacja fotowoltaiczna, podłączona do sieci energetycznej operatora, która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby, wysyłana jest do sieci energetycznej. Z kolei w czasie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej produkcja nie wystarcza na zaspokojenie bieżących potrzeb gospodarstwa, wtedy energia jest bezpłatnie pobierana z sieci energetycznej do ilości energii oddanej do sieci, przeliczonej w stosunku 0,8 kWh za każdą 1 kWh oddanej energii. Dla uproszczenia, w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla Prosumenta magazyn energii o sprawności 80 %, w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później, a następnie bilansowana z energią pobraną z sieci.

Przykład:
W budynku mieszkalnym roczne zużycie energii wynosi 4000 kWh. Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 3 kWp może rocznie wyprodukować ok. 2940 kWh energii (w zależności od warunków pogodowych). Przy założeniu, że ok. 30% energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej zostanie zużyta od razu (ok. 880 kWh), to ok. 2060 kWh zostanie oddane do sieci.

Odbiór energii z sieci  w stosunku 0,8 - 1648 kWh.
Roczny zakup energii z sieci  po uwzględnieniu opustu (4000 - 880) – 1648 = 1472 kWh.
Przy takim założeniu zakup energii dla gospodarstwa domowego wyglądać będzie następująco:

 • przed montażem instalacji - 4000 kWh
 • w pierwszym roku po montażu - 1472 kWh

 

III Montaż pompy ciepła
Instalacja składa się z pompy ciepła, która wykorzystuje odzysk energii z gruntu. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną. Zazwyczaj średni mnożnik efektu (COP) wynosi około 4 dla pomp gruntowych, co oznacza, iż każda 1 kWh energii elektrycznej daje 4 kWh energii cieplnej. Im wyższa temperatura gruntu tym wyższy wskaźnik COP. Im mniejsza różnica między temperaturą źródła a docelową, tym większa sprawność.

Pompa gruntowa wymaga ułożenia rurarzu poziomego 1-1,5 m pod powierzchnią gruntu lub odwiertów. Instalacja będzie składała się z następujących elementów:

    • pompy ciepła ze zintegrowanym sterownikiem,
    • dolnego źródła – kolektora pionowego (-wych) lub poziomego, zależnie od ustalenia na etapie audytu,
    • zabezpieczeń elektrycznych, ewentualnie z modernizacją instalacji elektrycznej  w niezbędnym zakresie,
    • naczynia wzbiorczego cwu i w.z.,
    • regulatora ciśnienia wody, zaworu antyskażeniowego,
    • niezbędnej armatury łączącej instalację pompy z instalacją cwu i w.z.,


Warunki udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.:” Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice- etap II”.


Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania (po wnikliwym przeanalizowaniu Regulaminu) deklaracji  udziału w projekcie wraz z ankietami.

Wypełnione deklaracje udziału w projekcie można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu).


UWAGA:

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, warunkiem koniecznym będzie spełnienie warunków udziału w projekcie określonych  w Regulaminie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Mierzęcice dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie zorganizowane zostanie  spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (pokój nr 20 sala posiedzeń) w dniu 19.04.2018 r. o godz. 16:30.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Deklaracja udziału w projekcie
 3. Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji
 4. Ankieta - fotowoltaika
 5. Ankieta - instalacja solarna
 6. Ankieta - pompa ciepła
 7. Ankieta - fotowoltaika z pompą ciepła
 8. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie