Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


20 wrzesień 2017

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wojewoda Śląski informuje, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń”.

 

Wniosek, dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina - Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, został złożony przez działającego z ramienia Inwestora pełnomocnika - Pana Jacka Wojnę.

Przypominam, iż wcześniej Wojewoda Śląski decyzją z dnia 9 czerwca 2017 r., nr 3/2017, ustalił   lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla przedmiotowej inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem przepisów specustawy gazowej.

Inwestycją, objęte są m.in. nieruchomości położone na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1731 ze zm.), w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83 f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zatem wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu dodatkowo zawiera:

1) inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy,

2) plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Decyzję, o której mowa na wstępie, właściwy organ wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (art. 49 § 1 i 49a K.p.a.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 K.p.a.).

Wobec powyższego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 519, 527c), w godz. 900 – 1400, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania Nr IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 13 września 2017 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 19.09.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania: