Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

20 marzec 2017

Aktywizacja osób bezrobotnych

Miniatura - Logo Powiatowego Urzędu PracyPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.

 


Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

Wartość projektu: 7.004.276,25 złotych, w tym 5.953.634,79 wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 432 osoby powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • o niskich kwalifikacjach;

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1)    Pośrednictwo pracy – 432 osoby;
2)    Staże – 195 osób, w tym 165 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych również refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
3)    Prace interwencyjne – 26 osób;
4)    Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 103 osoby;
5)    Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 108 osób;

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 33% osób z niepełnosprawnościami, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 33% osób w wieku 50 lat i więcej oraz 39% kobiet podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział   w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 110

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)