W dniu 27 stycznia br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odbyło się wiejskie zebranie wyborcze Sołectwa Mierzęcice, podczas którego wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką. Było to pierwsze z cyklu zebrań, które w styczniu oraz lutym odbędą się na terenie całej gminy.

 

W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz z Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch oraz mieszkańcy Sołectwa Mierzęcice.

Podczas spotkania Sołtys Janina Misiorowska złożyła sprawozdanie z działalności za kadencję 2006 – 2010. Następnie odbyło się tajne głosowanie mieszkańców, mające na celu wybór Sołtysa z dwójki zgłoszonych kandydatów. Wolą zdecydowanej większości funkcję Sołtysa powierzono Pani Janinie Misiorowskiej. Z kolei do Rady Sołeckiej spośród kilkorga kandydatów wybrano następujące osoby: Lidię Hernik, Jarosława Sarnik oraz Henryka Musialik.


 

Kolejne zebranie wiejskie odbyło się w sołectwie Toporowice, w dniu 30 stycznia br., w budynku tamtejszej Szkoły Podstawowej. Dotychczasowa Sołtys Lucja Szatan zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. Podziękowania za jej pracę na rzecz sołectwa oraz gminy złożył Wójt Gminy Mierzęcice.

Podczas głosowania mieszkańcy sołectwa Toporowice dokonali następującego wyboru: Sołtysem została Pani Grażyna Ogorzałek, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli: Grzegorz Krzykawski, Maria Gajewska, Jarosław Czarnocki, Stanisław Jakóbczyk.


 

W trakcie obydwu zebrań Wójt Gminy Mierzęcice w formie prezentacji multimedialnej przedstawił mieszkańcom m.in.: budżet gminy na rok bieżący, Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014, plany PKP PLK S.A. dotyczące przebiegu linii szybkich kolei przez obszar gminy oraz planowaną budowę terminala Cargo, który prawdopodobnie zostanie zlokalizowany na terenie Sołectwa Mierzęcice II.

Podczas spotkań mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia władzom swoich problemów oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.