Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


05 wrzesień 2016

„GAZOCIĄG TWORÓG – TWORZEŃ” - postępowanie dowodowe zakończone

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, obwieszczeniem nr WOOŚ.4231.2.2016.JB z dnia 1 września 2016 r., zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

 


Postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego, zostało wszczęte na wniosek Pani Anny Kulczak, reprezentującej TRACTEBEL ENGINEERING S.A., działającej w imieniu Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie, realizowane będzie m.in. na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa: Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice i Przeczyce).

Wobec powyższego, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z całością zgromadzonych akt, w prowadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawie, można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia).

Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 407, w godz. od 8.00 do 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 42-06-818.

Po upływie terminu wskazanego powyżej, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4231.2.2016.JB z dnia 1 września 2016 r., zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice dnia 05.09.2016 r.

 


Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski