Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


01 lipiec 2016

Postępowanie nadal niezakończone decyzją

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceDo 30 czerwca 2016 r. miała zostać wydana decyzja, będąca następstwem prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice”. Wskazany termin nie został jednak zachowany.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.37 z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformował, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie zakończone w terminie do 29 lipca 2016 r., co spowodowane jest skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznością przeanalizowania całości zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji, a także koniecznością przeanalizowania wniesionych uwag.

Wedle przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Jest ona wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice”, które w części będzie realizowane na terenie zamkniętym, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 60).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ.37 z dnia 30 czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 01.07.2016 r.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski