Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


06 grudzień 2010

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2011.

Wójt Gminy Mierzęcice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


 

 

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 1. ukończone 18 lat,
 2. co najmniej wykształcenie średnie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
 3. dyspozycyjność (jest to praca zlecenie na ponad 3 miesiące),
 4. pełna sprawność fizyczna,
 5. umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się z respondentami, asertywność),
 6. obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 7. biegła umiejętność obsługi komputera (mile widziana umiejętność posługiwania się urządzeniem typu hand-held),
 8. pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych,
 9. zamieszkiwanie, wykonywanie pracy na terenie Gminy Mierzęcice lub pobieranie  nauki na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spis,
 10. znajomość terenu Gminy,
 11. biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi).

 

Ważna informacja!

Nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy Mierzęcice jest pierwszym etapem naboru. Z kandydatami na rachmistrzów spisowych zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub pisemny test wiedzy (w zależności od liczb złożonych aplikacji) w dniu 20 grudnia 2010 r.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenie  przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

II. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, data urodzenia, miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki), informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego (numer emerytury lub renty), w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.
 2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011r."


III. Termin składania zgłoszeń: od 6 do 17 grudnia 2010 roku, liczba powołanych kandydatów na rachmistrzów spisowych powinna wynosić w Gminie Mierzęcice 3 osoby.


IV. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem:

„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


V. Harmonogram zadań - dyspozycyjność rachmistrzów:

 1. szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów spisowych od 5 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r.,
 2. obchód przepisowy  (praca rachmistrzów w terenie) od 1 marca do 17 marca 2011 r.,
 3. w dniach 6-7 kwietnia 2011 r. Gminne Biuro Spisowe  w porozumieniu z Wojewódzkim Burem Spisowym zorganizuje szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową dla rachmistrzów spisowych. W trakcie odpraw rachmistrze spisowi zostaną powtórnie poinformowani o swoich obowiązkach i zasadach prowadzenia spisu,
 4. rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 r. i kończą w dniu 30 czerwca 2011 r. Wskazane jest, aby praca rachmistrzów w terenie zakończona została na tydzień przed ustawowym terminem zakończenia spisu – ostatni tydzień przeznaczony zostanie na kierowanie rachmistrzów do mieszkań, w których spis nie mógł zostać zrealizowany we wcześniejszym terminie. Data 30 czerwca 2011 r. jest datą nieprzekraczalną dla zebrania danych spisowych.

Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzania typu hand-held, ze  opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz modułem aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami typu hend-held i  zainstalowanymi na nich aplikacjami, zakończone egzaminem. Kandydat , który nie weźmie udziału w całości szkolenia , nie może przystąpić do  egzaminu kończącego  szkolenie.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
Gminny Komisarz Spisowy

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

 

Mierzęcice, dnia 03.12.2010 r.