Logo Gminnego Ośrodka Kultury w MierzęcicachGminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat do udziału w Gminnym Konkursie Literackim pn. „Mierzęcicka opowieść wigilijna”.

 

 
Celem Konkursu jest:

  • kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia,
  • pobudzenie inwencji twórczej z wprowadzeniem akcentów regionalnych i lokalnych,
  • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień humanistycznych wśród dzieci i młodzieży, ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.

 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa 7-9 lat
  • II kategoria wiekowa 10-13 lat
  • III kategoria wiekowa 14-18 lat.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest oddanie pracy w formie opowiadania – objętość maksymalnie do 1 strony wydruku komputerowego - czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Opowiadanie należy dostarczyć w terminie od 5 do 26 listopada 2020r. drogą mailową na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, z dopiskiem: Konkurs „Mierzęcicka opowieść wigilijna." Pracę należy opisać następująco na tytułowej stronie: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora opowiadania, wiek, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.

Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oddanie prac po terminie. O kolejności zgłoszeń, w przypadku prac przesłanych pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego. Do pracy powinno zostać dołączone pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zawierające zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu). Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Opowiadania będą oceniane według następujących kryteriów:

  • nawiązanie do tematu
  • twórczy charakter utworu
  • pomysłowość i oryginalność treści
  • poprawność stylistyczna i językowa

 

Nagrodami - niespodziankami zostaną uhonorowani autorzy trzech najlepszych prac w danej grupie wiekowej. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu facebookowym Organizatora Konkursu po jego rozstrzygnięciu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook. O terminie oraz sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Do pobrania:

 

Plakat - zaproszenie do udziału w konkursie pt. "Mierzęcicka opowieść wigilijna"

Do pobrania: