XXX sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
24 listopad 2021 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
24 listopada 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
  • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
  • zasad ustalenia i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice
  • określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
  • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
  • zmiany Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Sprawy różne.  
 9. Zakończenie obrad.
 
 

Wspierane przez iCagenda