System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Projekty unijne w Gminie Mierzęcice

 

 

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mierzęcice - przebudowa i adaptacja części pomieszczeń
w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

 

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Gminę Mierzęcice był remont istniejącej kuchni oraz przebudowa i adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Przedszkola Publicznego Radosny Zakątek w Mierzęcicach na pokoje do zajęć indywidualnych. W ramach projektu wykonano roboty demontażowe, budowlane, instalacje elektryczne, wentylację oraz zakupiono wyposażenie do kuchni.

Cele projektu:

 • zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;
 • zniesienie bariery ograniczającej aktywność zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w szczególności kobiet;
 • wzrost świadomości lokalnej społeczności o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej.


Powyższe cele wpisują się w cele szczegółowe w zakresie gospodarki i rynku pracy:

 • obniżenie skali bezrobocia długoterminowego;
 • poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 i nieobligatoryjnej edukacji przedszkolnej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna; Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego; Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 386 043,52 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 328 137,00 zł.

 

_______________________________

 

 

„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-021F/18-00 z dnia 14.11.2018r.

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mierzęcice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach, poprzez zapewnienie szerokiej oferty zajęć ponadprogramowych niwelujących i wyrównujących zdiagnozowane potrzeby, stymulujących ich rozwój psycho-fizyczny oraz rozwijających u nich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie wiejskiej - Mierzęcice, dostosowanie oraz wyposażenie nowo utworzonego oddziału, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wpływające na jego koordynację ruchową, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy poprzez terapię sportowo-ruchową, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć manualnych (m.in. plastyka, szydełkowanie) oraz warsztaty teatralne .Projekt przewiduje również doposażenie placu zabaw.


Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 291 802, 53 zł

Dofinansowanie: 248 032,15 zł

 

_______________________________

 

  

  „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Mierzęcice jest budowa filii bibliotecznej, polegająca na przebudowie i rozbudowie zdegradowanego budynku pełniącego dawniej funkcję domu nauczyciela. W ramach projektu planuje się następujące prace: roboty rozbiórkowe, remontowe, konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. 

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Mierzęcice Osiedle;

 

Powyższy cel wpisuje się w cele szczegółowe w zakresie:

 • realizacji działań nakierowanych na aktywizację społeczno-gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej);
 • poprawy stanu substancji kubaturowej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 1 700 516,41 zł.
Wnioskowane dofinansowanie łącznie: 1 568 216,23 zł

w tym :

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 398 164,59 zł

Budżet Państwa - 170 051,64 zł

 

_______________________________

 

  

  „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 87 lokalizacji wraz z odtworzeniem pokrycia dachu lub jedynie na demontażu i usunięciu odpadu, na terenie Gminy Mierzęcice.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Mierzęcice.

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Mierzęcice;
 • częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032;
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem;
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2 Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami– ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 565 648,15 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 853 929,72 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 14 grudnia 2018 roku.

 

_______________________________

 

 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.09.01.01-24-064G/18-00

Opis projektu:

Projekt obejmował będzie realizację działań w zakresie wzrostu umiejętności dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie na podobszarze rewitalizowanym Mierzęcice Osiedle, gdzie występuje największa koncentracja problemów społecznych. Celem podjętych działań jest poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez działania o charakterze: środowiskowym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizacyjnym i kulturalnym. Działania te winny w efekcie spowodować podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej wśród mieszkańców podobszaru rewitalizowanego. Działania w ramach projektu: aktywizacja zawodowa, profilaktyka prozdrowotna, warsztaty kulturalno - artystyczne, działania edukacyjne.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej ludności zamieszkującej podobszar rewitalizowany Mierzęcice Osiedle.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań nakierowanych na aktywizację społeczno – zawodową ludności podobszaru rewitalizowanego (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno -zawodowej).

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację m.in. działań: świadczenie usług społecznych, aktywizację zawodową, działania edukacyjne, działania  kulturalno-artystyczne.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 386 587,50 zł

Dofinansowanie UE: 328 599,37 zł

 

_______________________________

 

 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice
Projekt „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr: RPSL.11.01.04.-24-0590/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 324 042,86 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 291 638,57 zł
Wkład własny: 32 404,29 zł
Okres realizacji: 02.09.2019r. do 31.07.2021 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno – fizyczno -  informatycznych i j. obcych  szkoły wiejskiej oraz wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych w tym  zajęć dla uczniów młodszych. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych

 • Zajęcia rozwijające z przyrody
 • Koło biologiczne
 • Koło geograficzne
 • Koło chemiczne

 

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych  z zakresu przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Koło fizyczne
 • Zajęcia rozwijające z informatyki

 

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych

 • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. angielskiego
 • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. niemieckiego

Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych

4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla ucznia młodszego:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Praca z pedagogiem
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia w zakresie korygowania wad postawy
 • Zajęcia z muzykoterapia
 • Zajęcia z arteterapii
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych.

5. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

6.Doskonalenie umiejętności  kompetencji zawodowych nauczycieli

 • Szkoleni / kurs uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Szkoleni / kurs motywowanie ucznia do nauki
 • Kurs/ szkolenie bezpieczeństwo w internecie

 

Aby uatrakcyjnić i rozbudzić zainteresowania uczniów/ uczestników projektu przedmiotami ścisłymi i j. obcymi zaplanowano wyjazdy edukacyjne, m.in.  Do Ustronia do Leśnego Parku Niespodzianek, do Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanym, Wyjazd do Katowic do Instytutu Fizyki, Wycieczka do filharmonii w Katowicach,  do Muzeum Narodowego w Krakowie, wyjazdy na basen z nauką pływania.

Realizacja projektu jest ukierunkowana na podniesienie rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, przyrody, fizyki , chemii i j. obcych oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym ucznia młodszego, na podniesienie kompetencji ważnych w funkcjonowaniu społecznym. W/w kompetencje i umiejętności poprawi min. 80% uczestników projektu.

Placówka realizująca projekt wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach wyposażona zostanie  w monitory  interaktywne do pracowni biologiczno – chemicznej i pracowni fizycznej, laptopy do pracowni matematycznej, pomoce do pracowni fizycznej , matematycznej , biologiczno – chemicznej, pomoce do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
woj. Śląskie

 

_______________________________

 

 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice
Projekt „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Wyrównujemy  szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr: RPSL.11.01.04.-24-0085/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 417 714,29
Wnioskowane dofinansowanie: 375 942,86
Wkład własny: 41 771,43
Okres realizacji: 03.09.2018r. do 31.07.2020 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno – fizyczno -  informatycznych, biologiczno – chemicznych i j. obcych  szkoły wiejskiej oraz wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć specjalistycznych w tym  zajęć dla uczniów młodszych. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych

 • Zajęcia rozwijające z przyrody;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody;
 • Zajęcia rozwijające z geografii;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii ;
 • Koło biologiczne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii ;
 • Zajęcia rozwijające z chemii;

 

2.Kształtowa nie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych  z zakresu przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
 • Zajęcia rozwijające z fizyki
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki;

 

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych

 • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. angielskiego
 • Zajęcia rozwijające i dydaktyczno – wyrównawcze  z j. niemieckiego

Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych

 

4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla ucznia młodszego

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Praca z pedagogiem
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia  specjalistyczne ukierunkowane na  korygowanie wad postawy
 • Zajęcia z muzykoterapia
 • Warsztaty teatralno - muzyczne

Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych.

5. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

6. Doskonalenie umiejętności  kompetencji zawodowych nauczycieli

 • Szkolenia / kursy z logopedii
 • Szkolenie / kurs w zakresie korekcyjno – kompensacyjnym
 • Szkolenie/ kurs dla psychologa
 • Szkolenie /kurs z zakresu zajęć ukierunkowanych na korygowanie wad postawy

 

Aby uatrakcyjnić i rozbudzić zainteresowania uczniów/ uczestników projektu przedmiotami ścisłymi i j. obcymi zaplanowano wyjazdy edukacyjne, m.in.  Wycieczka do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, wyjazdu do Katowic do Instytutu Fizyki, do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, wycieczka do centrum Nauki Kopernika w Warszawie.

Realizacja projektu jest ukierunkowana na podniesienie rozwoju kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, przyrody, fizyki , chemii i j. obcych oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym ucznia młodszego, na podniesienie kompetencji ważnych w funkcjonowaniu społecznym. W/w kompetencje i umiejętności poprawi min. 80% uczestników projektu.

Placówka realizująca projekt wyposażona zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji zaplanowanych działań. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach wyposażona zostanie  w monitory  interaktywne z laptopem, zakupione zostaną komputery do pracowni informatycznej, pomoce do realizacji zajęć matematycznych , fizycznych , przyrodniczych i geograficznych, biologicznych, chemicznych, dywan terapeutyczny do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
woj. Śląskie

_______________________________

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.