SPRAWY ZWIĄZANE Z DOWODAMI OSOBISTYMI
  
Miniatura - symbol at Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Miniatura - symbol at Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MELDUNKAMI
  
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Miniatura - symbol at Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Miniatura - symbol at Zameldowanie decyzją administracyjną
Miniatura - symbol at Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Miniatura - symbol at Wymeldowanie decyzją administracyjną
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Miniatura - symbol at Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Miniatura - symbol at Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej...
Miniatura - symbol at Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej...
Miniatura - symbol at Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z AKCJAMI WYBORCZYMI
  
Miniatura - symbol at Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
Miniatura - symbol at Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zamieszkałego
Miniatura - symbol at Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Miniatura - symbol at Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Miniatura - symbol at Udostępnienie rejestru wyborców
Miniatura - symbol at Udostępnienie spisu wyborców
Miniatura - symbol at Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Miniatura - symbol at Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Miniatura - symbol at Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Miniatura - symbol at Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Miniatura - symbol at Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
Miniatura - symbol at Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania