XIX sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
28 październik 2020 13:00

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice
sala posiedzeń w dniu 28 października 2020r. o godz. 13:00
odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2019 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.                                    
 
 

Wspierane przez iCagenda