Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


21 lipiec 2011

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

Szkoła to budynek, „cztery ściany”, w których mieści się ucznia przyszłość. Nie powinien on opuścić szkoły z przeświadczeniem, że nie osiągnął w niej wszystkiego, co było możliwe, podobnie jak nie chcemy iść dalej przez życie nie przeżywając go w pełni.


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach to placówka z długoletnią tradycją, najstarsza szkoła w gminie Mierzęcice. Urząd dyrektora sprawuje mgr Paulina Niegowska.


Procesem dydaktyczno - wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska dbająca o harmonijny rozwój każdego dziecka. Niemal każdy nauczyciel posiada co najmniej podwójne kwalifikacje, dodatkowo doskonali się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach naukowych, warsztatach szkoleniowych, kursach unijnych.


Szkoła uczestniczy w licznych projektach i programach:

 • projekt unijny Rozwój kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro oświaty
 • europejski program Owoce w szkole
 • europejski program Szklanka mleka
 • program społeczny Szkoła bez przemocy
 • program rewalidacji indywidualnej Dać szansę na sukces
 • ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF – dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie.

 

Placówka uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie.

 

Gwarantuje wysoki poziom nauczania, o czym świadczą liczne osiągnięcia jej wychowanków w konkursach przedmiotowych, artystycznych, turniejach i zawodach sportowych. Odnotowano wiele sukcesów zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

 

Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych: język angielski, język niemiecki. Ponadto szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, muzyczno-ruchowe, taneczne, manualne, recytatorskie, koło teatralne, plastyczne, klub europejski, zajęcia wyrównawcze, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, logopedię, popołudniowe zajęcia literackie, filmowe.

 

Szkoła jest placówką przyjazną uczniom, kolorową i bezpieczną. Dzieci mają do dyspozycji czyste, zadbane klasy, salę gimnastyczną wyposażoną w różnorodny sprzęt sportowy (materace, ławeczki, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowo – tanecznych), przebieralnię. Posiada nowoczesną pracownię komputerową z 12 stanowiskami dla uczniów, 5 tablic multimedialnych, liczne pomoce naukowe pozyskiwane z realizacji programów unijnych, w pracowniach klas młodszych krzesła uczniowskie posiadające właściwości korekcyjne, wyprofilowane zgodnie z najwyższymi normami wydanymi przez Centrum Zdrowia Dziecka.


Ponadto zapewnia opiekę nad dziećmi oraz ciekawe, rozwijające wyobraźnię i kreatywność, zajęcia w świetlicy szkolnej, bogaty księgozbiór w bibliotece, smaczne i zdrowe obiady w stołówce szkolnej.

 

Dbając o racjonalne wykorzystanie czasu wolnego uczniów naszej szkoły, dzieci systematycznie uczestniczą w wyjazdach do kina, do teatru, w wycieczkach programowych: Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Opera Śląska, Planetarium Chorzów, kino IMAX Katowice (filmy przyrodnicze 3D), wystawy przyrodnicze, organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na Zieloną Szkołę.

 

Szkoła jest już od 10 lat organizatorem etapów gminnego i powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Organizuje również cyklicznie szereg konkursów szkolnych: konkurs wiedzy o patronie, czytelniczy, konkurs na obcojęzyczną kartkę świąteczną, przegląd talentów uczniów „Mam hobby”, konkursy plastyczne, muzyczne, a także Gminny Konkurs Ortograficzny. Współpracuje ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Piekarach Śląskich, w ramach którego dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych: klasa fortepianu i klasa gitary, z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mierzęcicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Mierzęcicach, realizując projekty: Klub Czytelniczy „ABC”, Czytamy razem, uczniowie uczestniczą w bardzo ciekawych lekcjach bibliotecznych.

 

Na jej terenie odbywają się zajęcia w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej: zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne. Uczestniczy także w akcjach charytatywnych na rzecz domów dziecka, schronisk dla zwierząt („Cichy Kąt” Tarnowskie Góry), pomocy dzieciom niepełnosprawnym (zbiórka plastikowych nakrętek), włącza się też do akcji ogólnopolskich, takich jak: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpracuje z fundacjami na rzecz chorych i potrzebujących: „Pomóż i Ty”, „Serce – Na Pomoc Chorym i Potrzebującym”, „Amun”, „Caritas”. Organizuje i bierze udział również w szerokiej gamie akcji ekologicznych: coroczne obchody Dni Ziemi i „Sprzątanie Świata”, zbiórka makulatury, zużytych baterii, współpraca z Nadleśnictwem Siewierz, spotkania z leśnikiem, lekarzem.

 

Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców szkoła organizuje comiesięczne konsultacje nauczycielskie; przeprowadzane są też zajęcia otwarte z różnych przedmiotów, dające możliwość przyjrzenia się naszej pracy z bliska.

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracę pedagogów szkolnych wspomagają badania i zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpraca z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: terapię pedagogiczną grupową lub indywidualną, pobyt w świetlicy szkolnej, dożywianie w formie obiadów finansowych przez sponsorów, a także organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej.

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły. Ponadto aktywnie przystępuje do programów edukacyjnych i profilaktycznych, np. „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Rosnę – Myślę – Dbam”, „Pomoc humanitarna na świecie”, „Zapobieganie wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych”, „Ratujemy, uczymy ratować. Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zapewnia poczucie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, bo to podstawowe oczekiwanie ze strony każdego rodzica powierzającego swoje dziecko tej instytucji.

Tworzymy taką właśnie szkołę z troską i poczuciem ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.