Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


24 luty 2020

Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice

 

Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

  „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 87 lokalizacji wraz z odtworzeniem pokrycia dachu lub jedynie na demontażu i usunięciu odpadu, na terenie Gminy Mierzęcice.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Mierzęcice.

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Mierzęcice;
 • częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032;
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem;
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2 Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami– ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 566 053,68 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 961 018,05 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 14 grudnia 2018 roku.